Kāpēc pievienoties?

Ekoskolu programmas ieguldījums izglītības iestādes un vietējās kopienas attīstībā


Ekoskolu programma sniedz*: 

.

*Avots: Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” analītiskais pārskats “Videi draudzīgas skolas (Zaļā karoga skolas) kā brīvprātīga skolas vides satura un procesa pārvaldības un komunikācijas instrumenta izvērtējums Latvijā” (2016). Izmantoti dati no aptaujas pedagogiem, kuri atbildīgi par Ekoskolu programmas ieviešanu savā skolā.