Kā notiek īstenošana?

Izglītības iestādes līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur vide pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī iestādes regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot Ekoskolu programmas 7 soļu kritērijiem

Šie soļi ir:
  • Ekopadome
  • Vides novērtējums
  • Rīcības plāns
  • Pārraudzība un izvērtēšana
  • Sasaiste ar mācību saturu
  • Visas skolas un sabiedrības iesaistīšana
  • Vides kodekss

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālām vides tēmām. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai izglītības iestādei, izejot no vides novērtējuma, ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu.
Šobrīd var izvēlēties šādas tēmas:
Ekoskolu tēmas

Ekoskolu programmā var darboties, arī nepretendējot uz Ekoskolas statusu, bet vienkārši piedaloties programmas vides izglītības aktivitātēs - akcijās, kampaņās, konkursos, apmācībās, pieredzes apmaiņās, forumos u.c. Mūsu mērķis, ka katra izglītības iestāde piedalās programmā atbilstoši savām iespējām un interesēm, izmantojot Ekoskolu programmas sniegtās vides izglītības iespējas.